Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

  • A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • B. Cách mạng dân chủ vô sản.
  • C. Cách mạng dân tộc dân chủ.
  • D. Cách mạng dân chủ tư sản.

Giải đáp

Đáp án đúng là A.

Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản Nga lãnh đạo, với mục tiêu xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập chính quyền của giai cấp vô sản và nhân dân lao động, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng tháng Mười Nga đã thành công đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Vì vậy, tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Các đáp án còn lại là sai vì:

  • Đáp án B là cách mạng dân chủ vô sản, là giai đoạn đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • Đáp án C là cách mạng dân tộc dân chủ, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, với mục tiêu giành độc lập dân tộc và dân chủ.
  • Đáp án D là cách mạng dân chủ tư sản, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, với mục tiêu lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
>>  Dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit nếu xảy ra trong một bộ ba giữa gen, có thể: