Khi nói về hậu quả của chính sách văn hóa “làm cho dân ngu đi để dễ bề cai trị” của thực dân pháp, giảng viên đã cho rằng, một bộ phận nhân dân ta đã coi nguồn gốc tổ tiên của chúng ta là gì?

Khi nói về hậu quả của chính sách văn hóa “làm cho dân ngu đi để dễ bề cai trị” của thực dân pháp, giảng viên đã cho rằng, một bộ phận nhân dân ta đã coi nguồn gốc tổ tiên của chúng ta là gì?

Giảng viên đã cho rằng, một bộ phận nhân dân ta đã coi nguồn gốc tổ tiên của chúng ta là man di, lạc hậu. Đây là một trong những hậu quả nghiêm trọng của chính sách văn hóa nô dịch của thực dân Pháp.

Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam có một nền văn hóa lâu đời và phát triển. Tuy nhiên, dưới sự áp đặt của chính sách ngu dân, một bộ phận nhân dân ta đã trở nên mù chữ, thất học. Họ không hiểu biết về lịch sử, văn hóa của dân tộc mình. Điều này khiến họ dễ dàng bị thực dân Pháp tuyên truyền, lừa gạt.

Thông qua các sách báo, bài giảng,… của thực dân Pháp, một số người dân ta đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cho rằng nguồn gốc tổ tiên của chúng ta là man di, lạc hậu. Họ cho rằng, người Việt Nam không có khả năng tự phát triển, cần phải có sự dẫn dắt của người Pháp.

Tư tưởng này đã làm suy giảm lòng tự tôn dân tộc của nhân dân ta. Nó khiến họ tự ti, mặc cảm về bản thân và dân tộc mình. Điều này đã kìm hãm sự phát triển của dân tộc ta trong một thời gian dài.

>>  Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?

Để khắc phục hậu quả của chính sách ngu dân, thực dân Pháp, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho nhân dân. Nhờ đó, nhân dân ta đã nhận thức rõ hơn về nguồn gốc, truyền thống của dân tộc mình. Họ đã có ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.