Chính sách nào được giảng viên chỉ ra là thể hiện rõ nhất tư tưởng lênin về quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội ở liên xô?

Chính sách nào được giảng viên chỉ ra là thể hiện rõ nhất tư tưởng Lênin về quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?

  • A. Chính sách Kinh tế mới
  • B. Chính sách Cộng sản thời chiến
  • C. Chính sách Giáo dục kiểu mới
  • D. Chính sách Trưng thu lương thực

Giải đáp

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A. Chính sách Kinh tế mới.

Chính sách Kinh tế mới (NEP) được V.I. Lênin đề ra vào năm 1921, là một sự điều chỉnh mang tính chất chiến lược trong đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Nga. NEP đã thể hiện rõ tư tưởng của Lênin về quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, đó là:

  • Tiếp tục duy trì chế độ kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế tư nhân chiếm ưu thế. Đây là một sự điều chỉnh quan trọng so với Chính sách Cộng sản thời chiến, khi mà kinh tế nhà nước chiếm ưu thế tuyệt đối.
  • Khuyến khích sự phát triển của lực lượng sản xuất, đặc biệt là trong nông nghiệp. NEP đã cho phép nông dân có quyền tự do kinh doanh, trao đổi hàng hóa, góp phần giải quyết vấn đề lương thực và ổn định kinh tế.
  • Tăng cường vai trò của Nhà nước trong quản lý kinh tế. Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong một số lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, ngân hàng, giao thông vận tải.
>>  Đại hội toàn quốc lần thứ hai của đoàn thanh niên cứu quốc việt nam, được tổ chức ngày 25 tháng 10 năm 1956 tại hà nội, đồng chí bí thư thứ nhất trung ương đoàn đầu tiên được trúng cử là ai?

Chính sách Kinh tế mới đã giúp Liên Xô vượt qua được khó khăn sau Cách mạng tháng Mười và đạt được những thành tựu quan trọng trong thời kỳ này. Chính sách này cũng được đánh giá là một sáng tạo của Lênin trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước Nga.

Các đáp án còn lại không thể hiện rõ tư tưởng Lênin về quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô:

  • Chính sách Cộng sản thời chiến là một chính sách cực đoan, triệt để, nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước trong giai đoạn đầu sau Cách mạng.
  • Chính sách Giáo dục kiểu mới là một chính sách nhằm xây dựng nền giáo dục mới, phù hợp với yêu cầu của chủ nghĩa xã hội.
  • Chính sách Trưng thu lương thực là một chính sách nhằm đảm bảo lương thực cho nhân dân và quân đội trong giai đoạn đầu sau Cách mạng.