Kết luận nào sau đây đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật.

Kết luận nào sau đây đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật.

  • A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
  • B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
  • C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
  • D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.

Giải đáp

Đáp án đúng là B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.

  • Độ dịch chuyển: là vectơ chỉ hướng đi và độ dài của quãng đường mà vật đi được. Độ dịch chuyển luôn có hướng và độ dài.
  • Quãng đường đi được: là độ dài của đường mà vật đi qua. Quãng đường đi được không có hướng.

Ví dụ: Một người đi từ điểm A đến điểm B rồi quay trở lại điểm A thì độ dịch chuyển của người đó bằng 0, còn quãng đường đi được của người đó bằng AB.

Vậy, đáp án đúng là B.

Các đáp án còn lại là sai.

  • Đáp án A sai vì độ dịch chuyển là đại lượng vectơ, quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
  • Đáp án C sai vì độ dịch chuyển là đại lượng vectơ, quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
  • Đáp án D sai vì độ dịch chuyển có thể âm, ví dụ như một vật chuyển động theo chiều ngược lại với chiều dương của trục x.
>>  Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng ta được trích trong tác phẩm nào